ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ I

Thumbnail
Kannada

ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ I

Sharanayya Bhandarimath

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶರಣಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ 25 ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗ... Read more
Ended on Sep 22

Aug 1 - Sep 22, 2023

24 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

210
Kannada
History
VIRAT - Modern Indian History for PSI/PDO/PC.
21st Dec • 1h
137
155

Week 1

Jul 31 - Aug 6

5 lessons

Aug

1

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

Lesson 1  •  Aug 1  •  1h 27m

Aug

2

ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

Lesson 2  •  Aug 2  •  1h 30m

Aug

3

ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು

Lesson 3  •  Aug 3  •  1h 30m

Aug

4

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

Lesson 4  •  Aug 4  •  1h 30m

Aug

5

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 5  •  Aug 5  •  1h 30m

Week 2

Aug 7 - 13

4 lessons

Aug

7

ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಲಯಗಳು

Class was cancelled by the Educator

Aug

8

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

Lesson 7  •  Aug 8  •  1h

Aug

9

ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

Lesson 8  •  Aug 9  •  1h 6m

Aug

10

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ವಿವಿಧ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

Lesson 9  •  Aug 10  •  6m

Week 3

Aug 14 - 20

5 lessons

Aug

16

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ

Lesson 10  •  Aug 16  •  1h 1m

Aug

17

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ

Lesson 11  •  Aug 17  •  1h 30m

Aug

18

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 12  •  Aug 18  •  1h 13m

Aug

19

ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ

Lesson 13  •  Aug 19  •  58m

Aug

20

ಬಡತನ

Lesson 14  •  Aug 20  •  1h 8m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd