ಬಜೆಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್ಸಿ

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಬಜೆಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್ಸಿ

Shivarajkumar Palled

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಪಲ್ಲೇದ್ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಪ... Read more
Ended on Apr 29

Apr 17 - Apr 29, 2023

11 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

215
Kannada
Geography
ಇತಿಹಾಸ, ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ MCQs - PSI, PC, KAS,PDO, FDA,SDA
24th Nov • 1h

Week 1

Apr 17 - 23

5 lessons

Apr

17

ಆಯವ್ಯಯ - 2023

Lesson 1  •  Apr 17  •  1h 13m

Apr

18

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ - ಭಾಗ I

Lesson 2  •  Apr 18  •  1h 20m

Apr

19

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ - ಭಾಗ II

Lesson 3  •  Apr 19  •  1h

Apr

21

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ - ಭಾಗ IV

Lesson 4  •  Apr 21  •  1h 1m

Apr

22

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ - ಭಾಗ III

Lesson 5  •  Apr 22  •  58m

Week 2

Apr 24 - 30

6 lessons

Apr

24

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ - ಭಾಗ V

Lesson 6  •  Apr 24  •  1h 15m

Apr

25

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ - ಭಾಗ VI

Class was cancelled by the Educator

Apr

26

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ - ಭಾಗ VII

Lesson 8  •  Apr 26  •  1h

Apr

27

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 9  •  Apr 27  •  1h 17m

Apr

28

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 10  •  Apr 28  •  59m

Apr

29

Important Indices

Lesson 11  •  Apr 29  •  1h

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd