ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

Thumbnail
Kannada

ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

Irappa Gurulingappa Chougala

ಈ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಚೌಗಲಾ ಸರ್ ಅವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಿಸರ, ಕ್ರೀಡೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು, ಪರಂಪರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ... Read more
Ended on Jan 25

Dec 20, 2023 - Jan 25, 2024

27 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

396
Kannada
Current Affairs
PC, PSI, CTI, PDO, KAS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ GK MCQ ಗಳು
9th Jan • 1h

Week 1

Dec 18 - 24

1 lesson

Dec

20

GK - Orientation Class for forest Guard

Lesson 1  •  Dec 20  •  48m

Week 2

Dec 25 - 31

1 lesson

Dec

31

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು- ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಗ: 1

Lesson 2  •  Dec 31  •  1h 1m

Week 3

Jan 1 - 7

7 lessons

Jan

1

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು- ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಗ: 2

Lesson 3  •  Jan 1  •  1h 4m

Jan

2

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು- ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಗ: 3

Lesson 4  •  Jan 2  •  1h 2m

Jan

3

ಅನುಮಾನಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು MCQಗಳ ಚರ್ಚೆ

Lesson 5  •  Jan 3  •  1h 4m

Jan

4

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲುಗಳು ಭಾಗ: 1

Lesson 6  •  Jan 4  •  1h 3m

Jan

5

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲುಗಳು ಭಾಗ: 2

Lesson 7  •  Jan 5  •  1h 7m

Jan

6

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು- ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಗ: 1

Lesson 8  •  Jan 6  •  1h

Jan

7

ಅನುಮಾನಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು MCQಗಳ ಚರ್ಚೆ

Lesson 9  •  Jan 7  •  1h 1m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd