ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್ - ಭಾಗ V

Thumbnail
Kannada

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್ - ಭಾಗ V

Nandan R

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಂದನ್ ಆರ್ ಅವರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ... Read more
Ended on Oct 20

Oct 2 - Oct 20, 2023

15 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 2 - 8

5 lessons

Oct

2

ಭೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Lesson 1  •  Oct 2  •  52m

Oct

3

ಮರುಭೂಮಿಕರಣ

Class was cancelled by the Educator

Oct

4

ಜಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Lesson 3  •  Oct 4  •  1h 6m

Oct

5

ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

Lesson 4  •  Oct 5  •  1h 10m

Oct

6

ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Oct 9 - 15

5 lessons

Oct

9

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

Class was cancelled by the Educator

Oct

10

ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು

Lesson 7  •  Oct 10  •  1h 7m

Oct

11

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳು

Lesson 8  •  Oct 11  •  1h 5m

Oct

12

ಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರಗಳು

Lesson 9  •  Oct 12  •  1h

Oct

13

ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

Lesson 10  •  Oct 13  •  33m

Week 3

Oct 16 - 22

5 lessons

Oct

16

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

Lesson 11  •  Oct 16  •  1h 12m

Oct

17

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು

Lesson 12  •  Oct 17  •  1h

Oct

18

ಮಾಲಿನ್ಯ

Lesson 13  •  Oct 18  •  1h 8m

Oct

19

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳು

Lesson 14  •  Oct 19  •  1h 17m

Oct

20

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ

Lesson 15  •  Oct 20  •  1h 24m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd