ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್ - ಭಾಗ IV

Thumbnail
Kannada

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್ - ಭಾಗ IV

Nandan R

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಂದನ್ ಆರ್ ಅವರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ... Read more
Ended on Sep 30

Sep 19 - Sep 30, 2023

10 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Sep 19 - Sep 30

10 lessons

Sep

19

ಭೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Lesson 1  •  Sep 19  •  1h 3m

Sep

20

ಮರುಭೂಮಿಕರಣ

Lesson 2  •  Sep 20  •  1h 17m

Sep

22

ಜಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Lesson 3  •  Sep 22  •  1h 20m

Sep

23

ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

Lesson 4  •  Sep 23  •  1h 35m

Sep

25

ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

Class was cancelled by the Educator

Sep

26

ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

Lesson 6  •  Sep 26  •  1h 24m

Sep

27

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

Lesson 7  •  Sep 27  •  1h

Sep

28

ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು

Lesson 8  •  Sep 28  •  1h 15m

Sep

29

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳು

Lesson 9  •  Sep 29  •  1h 4m

Sep

30

ಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರಗಳು

Lesson 10  •  Sep 30  •  1h 5m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd