ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕೋರ್ಸ್ - ಜನವರಿ 2024

Thumbnail
Kannada

ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕೋರ್ಸ್ - ಜನವರಿ 2024

Nandan R

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಂದನ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ (Current Affairs) ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ 22 ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ... Read more
Ended on Jan 31

Jan 2 - Jan 31, 2024

22 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 1 - 7

3 lessons

Jan

2

ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ - ಭಾಗ I

Lesson 1  •  Jan 2  •  1h 13m

Jan

3

ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ - ಭಾಗ II

Lesson 2  •  Jan 3  •  1h 25m

Jan

5

ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 3  •  Jan 5  •  1h 1m

Week 2

Jan 8 - 14

5 lessons

Jan

9

ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ - ಭಾಗ II

Lesson 4  •  Jan 9  •  1h 51m

Jan

10

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ I

Class was cancelled by the Educator

Jan

11

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ II

Lesson 6  •  Jan 11  •  50m

Jan

12

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 7  •  Jan 12  •  1h 3m

Jan

13

ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 8  •  Jan 13  •  55m

Week 3

Jan 15 - 21

6 lessons

Jan

15

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 9  •  Jan 15  •  1h

Jan

16

ಆರ್ಥಿಕತೆ - ಭಾಗ I

Lesson 10  •  Jan 16  •  52m

Jan

17

ಆರ್ಥಿಕತೆ - ಭಾಗ II

Lesson 11  •  Jan 17  •  1h 31m

Jan

20

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ - ಭಾಗ II

Lesson 12  •  Jan 20  •  1h 4m

Jan

21

ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ - ಭಾಗ I

Class was cancelled by the Educator

Jan

21

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ - ಭಾಗ I

Class was cancelled by the Educator

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd