ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - PDO/PC/KAS/PSI/RRB/SSC

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - PDO/PC/KAS/PSI/RRB/SSC

Manjula D

In this course, Manjula D will discuss theory on Biology-Related PSI, FDA & SDA It will be helpful for aspirants preparing for Karnataka PSC. The session will be conducted in Kannada and the notes will be provid... Read more
Ended on Jan 26

Jan 1 - Jan 26, 2023

22 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Dec 26 - Jan 1

1 lesson

Jan

1

ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ

Lesson 1  •  Jan 1  •  1h 8m

Week 2

Jan 2 - 8

3 lessons

Jan

6

ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

Lesson 2  •  Jan 6  •  1h

Jan

6

ಕನದಂಗಗಳು

Lesson 3  •  Jan 6  •  1h 1m

Jan

7

DNA ಮತ್ತು RNA - ಭಾಗ I

Lesson 4  •  Jan 7  •  1h

Week 3

Jan 9 - 15

8 lessons

Jan

9

ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ

Lesson 5  •  Jan 9  •  1h

Jan

9

ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು

Lesson 6  •  Jan 9  •  59m

Jan

10

ಅನುಮಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವಿಭಾಗ

Lesson 7  •  Jan 10  •  1h 9m

Jan

12

ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ರೋಗಗಳು

Lesson 8  •  Jan 12  •  1h 1m

Jan

12

ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ

Lesson 9  •  Jan 12  •  1h 4m

Jan

13

ವಿಸರ್ಜನಾ ವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು

Class was cancelled by the Educator

Jan

14

ಸಸ್ಯದ ವಿಸರ್ಜನೆ

Lesson 11  •  Jan 14  •  1h 5m

Jan

15

ಅನುಮಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವಿಭಾಗ

Lesson 12  •  Jan 15  •  1h 1m

+ See all lessons