ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ (PDO/ SDAA Exams)

Thumbnail
Kannada

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ (PDO/ SDAA Exams)

Shivarajkumar Palled

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಪಲ್ಲೇದ್ ಅವರು RDPR ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. PDO/SDAAಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು, ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಹ-ತೆರವು ... Read more
Ended on Nov 22

Jul 20 - Nov 22, 2023

89 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

66
Kannada
History
ಇತಿಹಾಸ, ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ MCQs - PSI, PC, KAS,PDO, FDA,SDA
20th Nov • 1h
51
83

Week 1

Jul 17 - 23

3 lessons

1 practice

Jul

20

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸ

Lesson 1  •  Jul 20  •  1h 33m

Jul

21

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸ - ಭಾಗ II

Lesson 2  •  Jul 21  •  1h 38m

Jul

22

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸ - ಭಾಗ III

Lesson 3  •  Jul 22  •  1h 35m

Week 2

Jul 24 - 30

6 lessons

Jul

24

73ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ - 1992-93

Lesson 4  •  Jul 24  •  1h 35m

Jul

25

PESA ಕಾಯ್ದೆ- 1996

Lesson 5  •  Jul 25  •  1h 30m

Jul

26

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - ಭಾಗ I

Lesson 6  •  Jul 26  •  1h 35m

Jul

27

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - ಭಾಗ II

Lesson 7  •  Jul 27  •  1h 24m

Jul

28

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993

Lesson 8  •  Jul 28  •  1h 30m

Jul

30

ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

Lesson 9  •  Jul 30  •  1h 31m

Week 3

Jul 31 - Aug 6

6 lessons

Jul

31

ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 1A

Lesson 10  •  Jul 31  •  1h 29m

Aug

1

ವಾರ್ಡ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ (ಪ್ರಕರಣ 3 - 3ಸಿ)

Lesson 11  •  Aug 1  •  1h 25m

Aug

2

ವಾರ್ಡ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ (ಪ್ರಕರಣ 3ಡಿ - 3ಹೆಚ್)

Lesson 12  •  Aug 2  •  43m

Aug

3

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ( ಪ್ರಕರಣ 4-9)

Lesson 13  •  Aug 3  •  1h 32m

Aug

4

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ( ಪ್ರಕರಣ 10-19)

Class was cancelled by the Educator

Aug

5

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ( ಪ್ರಕರಣ 20-29)

Lesson 15  •  Aug 5  •  1h 29m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd