ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಭಾಗ - II

Thumbnail
Kannada

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಭಾಗ - II

Ningraju N Sullalli

In this course, Ningraju N Sullalli will provide in-depth knowledge of Rural Development & Panchayat Raj Part-II. This course will be helpful for aspirants preparing for Karnataka PSC. Learners at any stage of t... Read more
Ended on Jul 25

Jun 23 - Jul 25, 2023

28 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jun 19 - 25

2 lessons

Jun

23

ಅಧ್ಯಾಯ -10: ZP ಸ್ಥಾಪನೆ,ರಚನೆ, ಸದಸ್ಯರ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ತೆರವಾಗುವಿಕೆ (ಪ್ರಕರಣ 158-170)

Lesson 1  •  Jun 23  •  1h 41m

Jun

24

ಅಧ್ಯಾಯ -10: ZP ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಣೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರ, ಸಭೆಗಳು (ಪ್ರಕರಣ 171-183)

Lesson 2  •  Jun 24  •  1h 34m

Week 2

Jun 26 - Jul 2

6 lessons

Jun

26

ಅಧ್ಯಾಯ -11: ZP ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು(ಪ್ರಕರಣ 184-188)

Lesson 3  •  Jun 26  •  1h 34m

Jun

27

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 4  •  Jun 27  •  1h 43m

Jun

28

ಅಧ್ಯಾಯ -11: ZP ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು(ಪ್ರಕರಣ 189-195)

Lesson 5  •  Jun 28  •  1h 37m

Jun

29

ಅಧ್ಯಾಯ -12: ZP ಸಿಬ್ಬಂದಿ(ಪ್ರಕರಣ 196-198)

Lesson 6  •  Jun 29  •  1h 27m

Jun

30

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 7  •  Jun 30  •  1h 32m

Jun

30

ಅಧ್ಯಾಯ -13: ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಜುಗಳು(ಪ್ರಕರಣ 199-203)

Lesson 8  •  Jun 30  •  1h 33m

Week 3

Jul 3 - 9

6 lessons

Jul

3

ಅಧ್ಯಾಯ -14: ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕರಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು(ಪ್ರಕರಣ 204-208)

Lesson 9  •  Jul 3  •  1h 37m

Jul

4

ಅಧ್ಯಾಯ -15: ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳು(ಪ್ರಕರಣ 209-220)

Lesson 10  •  Jul 4  •  1h 35m

Jul

5

ಅಧ್ಯಾಯ -15: ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳು(ಪ್ರಕರಣ 221-231)

Lesson 11  •  Jul 5  •  1h 35m

Jul

6

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 12  •  Jul 6  •  1h 44m

Jul

7

ಅಧ್ಯಾಯ -16: ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಪ್ರಕರಣ 232-240)

Lesson 13  •  Jul 7  •  1h 27m

Jul

8

ಅಧ್ಯಾಯ -17: ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ(ಪ್ರಕರಣ 241-251)

Lesson 14  •  Jul 8  •  1h 33m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd