ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಭಾಗ - I

Thumbnail
Kannada

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಭಾಗ - I

Ningraju N Sullalli

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿಂಗರಾಜು ಎನ್ ಸುಳ್ಳಳ್ಳಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಭಾಗ-1 ರ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಯ ಯಾವುದ... Read more
Ended on Jun 22

May 11 - Jun 22, 2023

37 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

May 8 - 14

3 lessons

May

11

PDO ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ?

Lesson 1  •  May 11  •  1h 34m

May

12

ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವಿಕೆಂದ್ರಿಕರಣದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಮುಖ ಸಮಿತಿಗಳು

Lesson 2  •  May 12  •  1h 33m

May

13

73ನೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮಹತ್ವ, 9ನೆಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು 11 ನೆಯ ಅನುಸೂಚಿ

Lesson 3  •  May 13  •  1h 34m

Week 2

May 15 - 21

6 lessons

May

15

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 4  •  May 15  •  1h 32m

May

16

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

Lesson 5  •  May 16  •  1h 31m

May

17

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

Lesson 6  •  May 17  •  1h 31m

May

18

ಅಧ್ಯಾಯ -1 & 1ಎ: ಕಾಯ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು(ಪ್ರಕರಣ 1 – 2ಎ)

Lesson 7  •  May 18  •  1h 32m

May

19

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 8  •  May 19  •  1h 29m

May

20

ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ದ ಘಟಕಗಳು-(ಪ್ರಕರಣ 3 – 3ಎಚ್) - ಭಾಗ I

Lesson 9  •  May 20  •  1h 33m

Week 3

May 22 - 28

6 lessons

May

22

ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ದ ಘಟಕಗಳು-(ಪ್ರಕರಣ 3 – 3ಎಚ್) - ಭಾಗ II

Lesson 10  •  May 22  •  1h 31m

May

23

ಅಧ್ಯಾಯ -2: ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು

Lesson 11  •  May 23  •  1h 29m

May

24

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 12  •  May 24  •  1h 39m

May

25

ಅಧ್ಯಾಯ -3: GPಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಅರ್ಹತೆ(ಪ್ರಕರಣ 4-15)

Lesson 13  •  May 25  •  1h 33m

May

26

ಅಧ್ಯಾಯ -3: GPಯ ಚುನಾವಣೆಯ ವ್ಯಾಜ್ಯ(ಪ್ರಕರಣ 15-25)

Lesson 14  •  May 26  •  1h 16m

May

27

ಅಧ್ಯಾಯ -3: GPಯ ಚುನಾವಣೆ(ಪ್ರಕರಣ 26-35)

Lesson 15  •  May 27  •  34m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd