ಕೆಎಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಕೆಎಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್

Mallappa Sangati

In this course, Mallappa Sangati will provide in-depth knowledge of Indian Economy. The course will be helpful for aspirants preparing for Karnataka PSC. Learners at any stage of their preparation will be benefi... Read more
Ended on Feb 28

Nov 10, 2021 - Feb 28, 2022

36 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Nov 8 - 14

3 lessons

Nov

10

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

Lesson 1  •  Nov 10  •  51m

Nov

11

ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

Lesson 2  •  Nov 11  •  1h 31m

Nov

12

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ - I

Lesson 3  •  Nov 12  •  31m

Week 2

Nov 15 - 21

3 lessons

Nov

18

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Class was cancelled by the Educator

Nov

19

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು - II

Lesson 5  •  Nov 19  •  1h 25m

Nov

20

ಹಣಕಾಸು ವಲಯ - I

Lesson 6  •  Nov 20  •  1h 43m

Week 3

Nov 22 - 28

4 lessons

Nov

22

ಹಣಕಾಸು ವಲಯ - II

Lesson 7  •  Nov 22  •  1h 51m

Nov

23

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 8  •  Nov 23  •  1h 25m

Nov

26

ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ - I

Lesson 9  •  Nov 26  •  1h 10m

Nov

27

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 10  •  Nov 27  •  1h 13m

+ See all lessons