ಕರ್ನಾಟಕ PSC ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಕರ್ನಾಟಕ PSC ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೋರ್ಸ್

Yashavant Thorave

ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ ಥೋರವೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿ... Read more
Ended on Nov 21

Sep 22 - Nov 21, 2022

55 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

51
Kannada
Agricultural & Natural Science
Virat-MCQ On Genral Science
1st Jan • 1h

Week 1

Sep 19 - 25

4 lessons

Sep

22

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ

Lesson 1  •  Sep 22  •  1h 19m

Sep

23

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು

Lesson 2  •  Sep 23  •  1h 7m

Sep

24

ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

Lesson 3  •  Sep 24  •  1h 7m

Sep

25

ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್

Lesson 4  •  Sep 25  •  1h 7m

Week 2

Sep 26 - Oct 2

7 lessons

Sep

26

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೆವಸ್ತೆ - I

Lesson 5  •  Sep 26  •  54m

Sep

27

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೆವಸ್ತೆ - II

Lesson 6  •  Sep 27  •  1h 5m

Sep

28

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೆವಸ್ತೆ - III

Lesson 7  •  Sep 28  •  1h 5m

Sep

29

ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್

Lesson 8  •  Sep 29  •  49m

Sep

30

ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ

Lesson 9  •  Sep 30  •  8m

Oct

1

ರಾಷ್ಟ್ರ್ರೀಯ ಆದಾಯ

Lesson 10  •  Oct 1  •  1h 21m

Oct

2

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ

Lesson 11  •  Oct 2  •  1h 11m

Week 3

Oct 3 - 9

7 lessons

Oct

3

ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್

Lesson 12  •  Oct 3  •  13m

Oct

4

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು

Lesson 13  •  Oct 4  •  1h 15m

Oct

5

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು

Lesson 14  •  Oct 5  •  1h 12m

Oct

6

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು

Lesson 15  •  Oct 6  •  1h 5m

Oct

7

ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್

Lesson 16  •  Oct 7  •  47m

Oct

8

ಬಡತನ

Lesson 17  •  Oct 8  •  35m

Oct

9

ನಿರುದ್ಯೋಗ

Lesson 18  •  Oct 9  •  1h 6m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd