ಕರ್ನಾಟಕ PSC ಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಕರ್ನಾಟಕ PSC ಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಕೋರ್ಸ್

Lingaraj

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಆಳವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರು ಕೋರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ... Read more
Ended on Dec 4

Nov 16 - Dec 4, 2022

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Nov 14 - 20

6 lessons

Nov

16

ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆ - ಭಾಗ I

Lesson 1  •  Nov 16  •  1h 1m

Nov

17

ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆ - ಭಾಗ II

Lesson 2  •  Nov 17  •  1h 4m

Nov

18

ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆ - ಭಾಗ III

Lesson 3  •  Nov 18  •  47m

Nov

18

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 4  •  Nov 18  •  50m

Nov

19

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 5  •  Nov 19  •  50m

Nov

20

ಜೈನ ಧರ್ಮ - ಭಾಗ I

Lesson 6  •  Nov 20  •  17m

Week 2

Nov 21 - 27

10 lessons

Nov

21

ಜೈನ ಧರ್ಮ - ಭಾಗ II

Lesson 7  •  Nov 21  •  1h 6m

Nov

22

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ - ಭಾಗ I

Lesson 8  •  Nov 22  •  1h 16m

Nov

23

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 9  •  Nov 23  •  1h 30m

Nov

24

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ - ಭಾಗ II

Lesson 10  •  Nov 24  •  1h 2m

Nov

24

ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ - ಭಾಗ I

Lesson 11  •  Nov 24  •  1h

Nov

25

ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ - ಭಾಗ I

Lesson 12  •  Nov 25  •  1h 7m

Nov

25

ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ - ಭಾಗ III

Lesson 13  •  Nov 25  •  47m

Nov

26

ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ - ಭಾಗ II

Class was cancelled by the Educator

Nov

26

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 15  •  Nov 26  •  1h 25m

Nov

27

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 16  •  Nov 27  •  1h 3m

Week 3

Nov 28 - Dec 4

4 lessons

Nov

28

ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ - ಭಾಗ III

Lesson 17  •  Nov 28  •  1h 1m

Nov

30

ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ - ಭಾಗ II

Lesson 18  •  Nov 30  •  44m

Dec

3

ಕುಶಾನರು - ಭಾಗ I

Lesson 19  •  Dec 3  •  1h 25m

Dec

4

ಕುಶಾನರು - ಭಾಗ II

Lesson 20  •  Dec 4  •  1h 24m