ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

Imamsab Multani

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 2022 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ Read more
Ended on Sep 16

Sep 8 - Sep 16, 2022

9 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

52
Kannada
GPSTR Related Topics
KTET 2023 Psychology QP ANALYSIS 2021
26th Aug • 1h
306

Schedule

Sep 8 - Sep 16

9 lessons

Sep

8

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

Lesson 1  •  Sep 8  •  52m

Sep

9

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

Lesson 2  •  Sep 9  •  37m

Sep

10

ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆ

Lesson 3  •  Sep 10  •  20m

Sep

11

ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಲಯಗಳು

Lesson 4  •  Sep 11  •  1h 3m

Sep

12

ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ

Lesson 5  •  Sep 12  •  1h 4m

Sep

13

ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ

Lesson 6  •  Sep 13  •  1h 16m

Sep

14

ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ

Lesson 7  •  Sep 14  •  48m

Sep

15

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ

Lesson 8  •  Sep 15  •  49m

Sep

16

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಆಯ - ವ್ಯಯ

Class was cancelled by the Educator

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd