விடாமுயற்சி:பிரிவு 9 - தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்

Thumbnail
Tamil

விடாமுயற்சி:பிரிவு 9 - தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்

Umar M

இந்த பாடத்திட்டத்தில், தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் குறித்த ஆழமான அறிவை உமர் வழங்குவார். TNPSC க்கு தயாராகும் ஆர்வலர்களுக்கு இந்தப் படிப்பு உதவியாக இருக்கும். கற்பவர்கள் தங்கள் தயாரிப்பின் எந்தக் கட்டத்திலும் ... Read more
Ended on Nov 20

Nov 6 - Nov 20, 2023

10 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Nov 6 - Nov 20

10 lessons

Nov

6

சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள் - பகுதி I

Lesson 1  •  Nov 6  •  1h

Nov

7

சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள் - பகுதி II

Lesson 2  •  Nov 7  •  1h

Nov

8

சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள் - பகுதி III

Lesson 3  •  Nov 8  •  1h

Nov

9

தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நல்வாழ்வு முறைமைகள் - பகுதி I

Lesson 4  •  Nov 9  •  1h 1m

Nov

10

தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நல்வாழ்வு முறைமைகள் - பகுதி II & சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 5  •  Nov 10  •  1h 4m

Nov

14

தமிழக புவியியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும் - பகுதி II

Lesson 6  •  Nov 14  •  1h

Nov

15

தமிழக புவியியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும் - பகுதி III

Lesson 7  •  Nov 15  •  1h

Nov

16

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 8  •  Nov 16  •  1h

Nov

17

தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நல்வாழ்வு முறைமைகள் - பகுதி III

Lesson 9  •  Nov 17  •  1h 5m

Nov

20

தமிழக புவியியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும் - பகுதி I

Lesson 10  •  Nov 20  •  1h

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd