வாகை: Course on Tamil Nadu Development Administration (தமிழ்நாடு நிர்வாகம்)

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

வாகை: Course on Tamil Nadu Development Administration (தமிழ்நாடு நிர்வாகம்)

Boopathi Raja S

In this course, Boopathi Raja S will provide in-depth knowledge of TN Development Administration. The course will be helpful for the aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation wil... Read more
Ended on Feb 5

Jan 3 - Feb 5, 2022

26 lessons

4 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 3 - 9

6 lessons • 1 quiz

Jan

3

தமிழக சுகாதாரம் அமைப்புகள்

Lesson 1  •  Jan 3  •  1h 31m

Jan

4

விடுதலைப் போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு

Lesson 2  •  Jan 4  •  1h 33m

Jan

5

ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக தொடக்ககால புரட்சிகள்

Lesson 3  •  Jan 5  •  1h 30m

Jan

6

மனிதவள முன்னேற்ற குறியீடு தமிழ்நாட்டின் பங்கு மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  Jan 6  •  1h 31m

Jan

7

தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார மாற்றம்

Lesson 5  •  Jan 7  •  1h 30m

Jan

8

தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார மாற்றம்

Lesson 6  •  Jan 8  •  1h 29m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 1  •  Missed  •  Jan 9

Week 2

Jan 10 - 16

4 lessons • 1 quiz

Jan

10

தமிழக முதல்வர்களின் சாதனைகள் - I

Lesson 7  •  Jan 10  •  1h 30m

Jan

11

தமிழக முதல்வர்களின் சாதனைகள் - II மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 8  •  Jan 11  •  1h 31m

Jan

12

தமிழக முதல்வர்களின் சாதனைகள் - III

Lesson 9  •  Jan 12  •  1h 30m

Jan

13

தமிழக முதல்வர்களின் சாதனைகள் - IV

Lesson 10  •  Jan 13  •  50m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 2  •  Missed  •  Jan 16

Week 3

Jan 17 - 23

6 lessons • 1 quiz

Jan

17

அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் திட்டங்கள் - II

Lesson 11  •  Jan 17  •  1h 21m

Jan

18

அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் திட்டங்கள் - III

Lesson 12  •  Jan 18  •  1h 30m

Jan

19

இட ஒதுக்கீட்டுக் கொள்கை

Lesson 13  •  Jan 19  •  1h 30m

Jan

20

தமிழக பொருளாதாரம் - I சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 14  •  Jan 20  •  1h 30m

Jan

21

தமிழக பொருளாதாரம் - II

Lesson 15  •  Jan 21  •  1h 30m

Jan

22

தமிழக பொருளாதாரம் - III

Lesson 16  •  Jan 22  •  1h 29m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 3  •  Missed  •  Jan 23

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd