வாகை: தமிழ்நாடு பாரம்பரிய கலாச்சாரம் - குரூப் I

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

வாகை: தமிழ்நாடு பாரம்பரிய கலாச்சாரம் - குரூப் I

Abdul Khadar

In this course, Abdul Khadar will provide in-depth knowledge of History, Culture and Socio-Politics. The course will be helpful for aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will ... Read more
Ended on Jan 17

Dec 20, 2021 - Jan 17, 2022

23 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Dec 20 - 26

6 lessons

Dec

20

தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் சமூகத்தின் அறிமுகம்

Lesson 1  •  Dec 20  •  1h 11m

Dec

21

தமிழ் சமூகத்தின் வரலாறு-பகுதி - I

Lesson 2  •  Dec 21  •  1h 20m

Dec

22

தமிழ் சமூகத்தின் வரலாறு-பகுதி - II

Lesson 3  •  Dec 22  •  1h 31m

Dec

23

தமிழ் சமூகத்தின் வரலாறு, தொடர்புடைய தொல்பொருள் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சந்தேகம் தீர்க்கும் அமர்வு

Lesson 4  •  Dec 23  •  1h 14m

Dec

24

தமிழ் இலக்கியம் பகுதி - I

Lesson 5  •  Dec 24  •  1h 23m

Dec

25

தமிழ் இலக்கியம் பகுதி - II

Lesson 6  •  Dec 25  •  1h 40m

Week 2

Dec 27 - Jan 2

7 lessons

Dec

27

தமிழ் இலக்கியம் பகுதி - III

Lesson 7  •  Dec 27  •  1h 33m

Dec

28

திருக்குறள் பகுதி - I & சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 8  •  Dec 28  •  1h 27m

Dec

29

திருக்குறள் பகுதி - II

Lesson 9  •  Dec 29  •  1h 21m

Dec

30

திருக்குறள் பகுதி - III

Lesson 10  •  Dec 30  •  45m

Dec

31

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான ஆரம்பகால போராட்டங்கள் - I

Lesson 11  •  Dec 31  •  1h 30m

Jan

1

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான ஆரம்பகால போராட்டங்கள் பகுதி - II & சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 12  •  Jan 1  •  1h 26m

Jan

2

திராவிட இயக்கம் மற்றும் நீதிக் கட்சி பகுதி - I

Lesson 13  •  Jan 2  •  1h 21m

Week 3

Jan 3 - 9

6 lessons

Jan

3

சுதந்திரப் போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு - I

Lesson 14  •  Jan 3  •  1h 29m

Jan

4

சுதந்திரப் போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு - பகுதி - II

Lesson 15  •  Jan 4  •  1h 29m

Jan

5

சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு - பகுதி - I

Lesson 16  •  Jan 5  •  1h 15m

Jan

6

சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு - பகுதி - II & சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 17  •  Jan 6  •  29m

Jan

8

தந்தை பெரியார் மற்றும் சுய மரியாதை இயக்கம் - பகுதி - II

Lesson 18  •  Jan 8  •  1h 27m

Jan

9

தந்தை பெரியார் மற்றும் சுய மரியாதை இயக்கம் - பகுதி - I & சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 19  •  Jan 9  •  1h 32m

+ See all lessons