திறவுகோல்: Course on Indian Polity (இந்திய அரசியலமைப்பு)

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

திறவுகோல்: Course on Indian Polity (இந்திய அரசியலமைப்பு)

Boopathi Raja S

In this course, Boopathi Raja S will provide in-depth knowledge of Indian polity. The course will be helpful for the aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefited fr... Read more
Ended on Jul 12

May 16 - Jul 12, 2022

41 lessons

8 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

May 16 - 22

1 lesson • 1 quiz

May

16

Historical Background of Constitution ( இந்திய அரசியலமைப்பு வரலாற்றுப் பின்னணி )

Lesson 1  •  May 16  •  1h 30m

May

22

Weekly quiz

Quiz was cancelled/rescheduled by the Educator

Week 2

May 23 - 29

6 lessons • 1 quiz

May

23

Fundamental Rights (அடிப்படை உரிமைகள் பகுதி) - I

Lesson 2  •  May 23  •  1h 30m

May

24

Fundamental Rights (அடிப்படை உரிமைகள் பகுதி) - II

Lesson 3  •  May 24  •  1h 29m

May

25

Fundamental Rights ( அடிப்படை உரிமைகள் பகுதி) - III & Doubt Clearing Session

Lesson 4  •  May 25  •  1h 30m

May

26

Fundamental Rights ( அடிப்படை உரிமைகள் பகுதி) - IV

Lesson 5  •  May 26  •  1h 30m

May

27

DPSP (அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்) - I

Lesson 6  •  May 27  •  1h 29m

May

28

Making of Constitution (இந்திய அரசியலமைப்பு உருவான விதம்)

Lesson 7  •  May 28  •  1h 30m

quiz

Weekly quiz

Quiz 2  •  Missed  •  May 29

Week 3

May 30 - Jun 5

6 lessons • 1 quiz

May

30

DPSP (அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்) - II

Lesson 8  •  May 30  •  1h 30m

May

31

DPSP (அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்) - III & Doubt Clearing Session

Lesson 9  •  May 31  •  1h 30m

Jun

1

Union Government - President (மத்திய அரசு குடியரசுத் தலைவர்)

Lesson 10  •  Jun 1  •  1h 31m

Jun

2

President - Powers & Functions (குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரம் மற்றும் பணிகள்)

Lesson 11  •  Jun 2  •  1h 29m

Jun

3

Vice President, P.M & COM (துணை குடியரசுத் தலைவர் , பிரதம அமைச்சர்)

Lesson 12  •  Jun 3  •  1h 30m

Jun

4

Citizenship (குடியுரிமை)

Lesson 13  •  Jun 4  •  1h 29m

quiz

Weekly quiz

Quiz 3  •  Missed  •  Jun 5

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd