திறவுகோல் :Course on Tamil Nadu Development Administration (தமிழ்நாடு நிர்வாகம்)

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

திறவுகோல் :Course on Tamil Nadu Development Administration (தமிழ்நாடு நிர்வாகம்)

Boopathi Raja S

In this course, Boopathi Raja S will provide in-depth knowledge of TN Development Administration. The course will be helpful for the aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will... Read more
Ended on Aug 4

Jul 12 - Aug 4, 2022

17 lessons

2 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jul 11 - 17

8 lessons

Jul

12

தமிழக பொருளாதாரம் - I

Lesson 1  •  Jul 12  •  1h 30m

Jul

12

தமிழக முதல்வர்களின் சாதனைகள் - III

Lesson 2  •  Jul 12  •  1h 30m

Jul

13

தமிழக முதல்வர்களின் சாதனைகள் - II மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 3  •  Jul 13  •  1h 30m

Jul

13

தமிழ்நாடு நிர்வாகம் திருப்புதல் வகுப்பு - V மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  Jul 13  •  1h 30m

Jul

14

தமிழ்நாடு நிர்வாகம் திருப்புதல் வகுப்பு - II மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 5  •  Jul 14  •  1h 27m

Jul

14

தமிழ்நாடு நிர்வாகம் திருப்புதல் வகுப்பு - IV

Lesson 6  •  Jul 14  •  1h 12m

Jul

15

தமிழ்நாடு நிர்வாகம் திருப்புதல் வகுப்பு - III

Lesson 7  •  Jul 15  •  1h 27m

Jul

16

தமிழ்நாடு நிர்வாகம் திருப்புதல் வகுப்பு - I

Lesson 8  •  Jul 16  •  1h 32m

Week 2

Jul 18 - 24

2 lessons • 1 quiz

Jul

19

தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார மாற்றம் ( Socio - Economic Development )

Lesson 9  •  Jul 19  •  1h 29m

Jul

20

தமிழக முதல்வர்களின் சாதனைகள் - I

Lesson 10  •  Jul 20  •  1h 29m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 1  •  Missed  •  Jul 24

Week 3

Jul 25 - 31

7 lessons

Jul

25

தமிழக பொருளாதாரம் - II

Lesson 11  •  Jul 25  •  1h 30m

Jul

26

தமிழக கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு - I மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 12  •  Jul 26  •  1h 30m

Jul

27

தமிழக கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு - II

Lesson 13  •  Jul 27  •  1h 30m

Jul

28

தமிழக மின் ஆளுகை

Lesson 14  •  Jul 28  •  1h 30m

Jul

29

தமிழகத்தில் சமூக நீதி ( Social justice )

Lesson 15  •  Jul 29  •  1h 34m

Jul

30

தமிழ்நாடு நிர்வாகம் திருப்புதல் வகுப்பு - VI

Lesson 16  •  Jul 30  •  1h 33m

Jul

31

தமிழ்நாடு நிர்வாகம் திருப்புதல் வகுப்பு - VII

Lesson 17  •  Jul 31  •  1h 30m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd