செம்மொழி - பொதுத் தமிழ் பாடம் - தமிழறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும் - பகுதி C

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

செம்மொழி - பொதுத் தமிழ் பாடம் - தமிழறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும் - பகுதி C

Surya Prakash Ramasamy

இந்த பாடத்தில் சூர்ய பிரகாஷ் தமிழ் அறிஞர்கள் மற்றும் தமிழ் தொண்டு பற்றிய ஆழமான அறிவை வழங்குவார். TNPSC க்கு தயாராகும் ஆர்வலர்களுக்கு இந்தப் படிப்பு உதவியாக இருக்கும். பாடத்திட்டத்தின் சந்தேக தீர்வு அமர்வுகளின் ப... Read more
Ended on May 1

Apr 10 - May 1, 2022

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 4 - 10

1 lesson

Apr

10

பாரதி,பாரதிதாசன்,நாமக்கல்லார்,கவிமணி

Lesson 1  •  Apr 10  •  1h 38m

Week 2

Apr 11 - 17

5 lessons

Apr

15

மரபுக்கவிஞர்கள்

Lesson 2  •  Apr 15  •  1h 35m

Apr

15

நாடகக்கலை

Lesson 3  •  Apr 15  •  1h 31m

Apr

16

சிறுகதைகள்

Lesson 4  •  Apr 16  •  1h 35m

Apr

17

புதுக்கவிஞர்கள்

Lesson 5  •  Apr 17  •  1h 30m

Apr

17

கடித இலக்கியம் மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 6  •  Apr 17  •  1h 32m

Week 3

Apr 18 - 24

5 lessons

Apr

18

கலைகள் - I

Lesson 7  •  Apr 18  •  1h 43m

Apr

19

கலைகள் - II மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 8  •  Apr 19  •  1h 32m

Apr

20

தமிழின் தொன்மை

Lesson 9  •  Apr 20  •  1h 44m

Apr

21

உரைநடை அறிஞர்கள் - I

Lesson 10  •  Apr 21  •  1h 37m

Apr

22

உரைநடை அறிஞர்கள் - II

Lesson 11  •  Apr 22  •  1h 43m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd