செங்கோல் :பிரிவு 9 - தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

செங்கோல் :பிரிவு 9 - தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்

Umar M

இந்த பாடத்திட்டத்தில், தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் குறித்த ஆழமான அறிவை உமர் வழங்குவார். TNPSC க்கு தயாராகும் ஆர்வலர்களுக்கு இந்தப் படிப்பு உதவியாக இருக்கும். கற்பவர்கள் தங்கள் தயாரிப்பின் எந்தக் கட்டத்திலும் ... Read more
Ended on Jul 16

Jul 10 - Jul 16, 2023

10 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Jul 10 - Jul 16

10 lessons

Jul

10

சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள் - பகுதி I

Lesson 1  •  Jul 10  •  1h 10m

Jul

11

சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள் - பகுதி II

Lesson 2  •  Jul 11  •  1h 23m

Jul

12

சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள் - பகுதி III

Lesson 3  •  Jul 12  •  1h 25m

Jul

13

தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நல்வாழ்வு முறைமைகள் - பகுதி I

Lesson 4  •  Jul 13  •  1h 10m

Jul

13

Lesson 7: தமிழக புவியியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும் - பகுதி I

Lesson 5  •  Jul 13  •  1h 7m

Jul

14

தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நல்வாழ்வு முறைமைகள் - பகுதி II & சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 6  •  Jul 14  •  1h 23m

Jul

14

தமிழக புவியியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும் - பகுதி II

Lesson 7  •  Jul 14  •  1h 13m

Jul

15

தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நல்வாழ்வு முறைமைகள் - பகுதி III

Lesson 8  •  Jul 15  •  1h 4m

Jul

15

தமிழக புவியியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும் - பகுதி III

Lesson 9  •  Jul 15  •  1h 4m

Jul

16

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 10  •  Jul 16  •  1h 15m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd