இந்திய அரசியலமைப்பு - தமிழ்வழி வகுப்பு - Group 4 தேர்வு

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

இந்திய அரசியலமைப்பு - தமிழ்வழி வகுப்பு - Group 4 தேர்வு

Raja Kalimuthan

In this course, Raja Kalimuthan will provide in-depth knowledge of Indian Polity for Group 4 Exams. The course will be helpful for aspirants preparing for TNPSC. All doubts related to the topic will be clarifie... Read more
Ended on Mar 12

Feb 7 - Mar 12, 2022

24 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 7 - 13

6 lessons

Feb

7

இந்திய அரசியலமைப்பு - அறிமுகம்

Lesson 1  •  Feb 7  •  54m

Feb

8

அரசியலைமப்பின் முகவுரை

Lesson 2  •  Feb 8  •  1h 1m

Feb

9

அரசியலைமப்பின் முக்கிய கூறுகள்

Lesson 3  •  Feb 9  •  1h

Feb

10

ஒன்றியம், மாநிலம், மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் & சந்தேகம் தீர்க்கும் அமர்வு

Lesson 4  •  Feb 10  •  55m

Feb

11

அடிப்படை உரிமைகள்

Lesson 5  •  Feb 11  •  30m

Feb

11

குடியுரிமை

Lesson 6  •  Feb 11  •  1h 3m

Week 2

Feb 14 - 20

5 lessons

Feb

14

அடிப்படை கடமைகள்

Lesson 7  •  Feb 14  •  1h 1m

Feb

15

அரசின் நெறிமுறை கோட்பாடுகள் & சந்தேகம் தீர்க்கும் அமர்வு

Lesson 8  •  Feb 15  •  1h

Feb

16

மத்திய நிர்வாகம்

Lesson 9  •  Feb 16  •  1h 2m

Feb

18

மாநில நிர்வாகம், மாநில சட்டமன்றம்

Lesson 10  •  Feb 18  •  1h 5m

Feb

19

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் & சந்தேகம் தீர்க்கும் அமர்வு

Lesson 11  •  Feb 19  •  1h 19m

Week 3

Feb 28 - Mar 6

7 lessons

Feb

28

பஞ்சாயத்து ராஜ்

Lesson 12  •  Feb 28  •  1h 3m

Mar

1

மத்திய நாடாளுமன்றம்

Lesson 13  •  Mar 1  •  30m

Mar

1

கூட்டாட்சியின் அடிப்படை தன்மைகள்

Lesson 14  •  Mar 1  •  53m

Mar

2

மத்திய – மாநில உறவுகள்

Lesson 15  •  Mar 2  •  1h 1m

Mar

3

தேர்தல் , இந்திய நீதி அமைப்புகள் & சந்தேகம் தீர்க்கும் அமர்வு

Lesson 16  •  Mar 3  •  56m

Mar

4

சட்டத்தின் ஆட்சி

Lesson 17  •  Mar 4  •  1h 1m

Mar

5

மனித உரிமைகள் சாசனம்

Lesson 18  •  Mar 5  •  56m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd