સારથી - Course on Economy for GPSC Prelims

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

સારથી - Course on Economy for GPSC Prelims

Arpan Undhad

આ કોર્સમાં અર્પણ પટેલ અર્થતંત્રનું ઉંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન આપશે. GPSC ની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે આ કોર્સ મદદરૂપ થશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમની તૈયારીના કોઈપણ તબક્કે આ કોર્સનો લાભ મળશે. શંકા નિવારણ સત્રો દરમિયાન અભ્યાસક... Read more
Ended on Jan 2

Dec 8, 2021 - Jan 2, 2022

12 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Dec 6 - 12

2 lessons

Dec

8

રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી - I

Lesson 1  •  Dec 8  •  1h 24m

Dec

9

રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી - II

Lesson 2  •  Dec 9  •  1h 44m

Week 2

Dec 13 - 19

4 lessons

Dec

13

રાજકોષીય નીતિ - I

Lesson 3  •  Dec 13  •  1h 33m

Dec

14

રાજકોષીય નીતિ - II અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 4  •  Dec 14  •  1h 33m

Dec

15

રાજકોષીય નીતિ - III

Lesson 5  •  Dec 15  •  1h 38m

Dec

16

રાજકોષીય નીતિ - IV

Lesson 6  •  Dec 16  •  1h 21m

Week 3

Dec 20 - 26

2 lessons

Dec

20

નાણાકીય નીતિ - I

Lesson 7  •  Dec 20  •  1h 2m

Dec

21

નાણાકીય નીતિ - II અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 8  •  Dec 21  •  1h 13m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd