વર્ગ-3ની પરીક્ષા માટે ગુજરાતી સાહિત્યનો અભ્યાસક્રમ

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

વર્ગ-3ની પરીક્ષા માટે ગુજરાતી સાહિત્યનો અભ્યાસક્રમ

Rohina Shilu

આ કોર્સમાં રોહિના શીલુ ગુજરાતની વર્ગ-3 ની પરીક્ષાઓ માટે ગુજરાતી સાહિત્યનો મહત્વનો વિષય આવરી લેશે. આ વિષયના સિલેબસ આધારિત ટૉપિક આવરી લેવામાં આવશે અને તમામ સત્રો ગુજરાતીમાં ભણાવવામાં આવશે અને તેની નોંધ પણ ગુજરાતીમ... Read more
Started on Sep 21

Sep 21 - Nov 29, 2022

17 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Sep 21 - Nov 29

17 lessons

Sep

21

ગુજરાતી સાહિત્યનો સામાન્ય પરિચય: પ્રારંભિક યુગના સાહિત્ય પ્રકાર

Lesson 1  •  Sep 21  •  2h 2m

Sep

22

હેમચંદ્રાચાર્ય અસાઈત ઠાકર: મધ્યકાલીન યુગના સાહિત્ય પ્રકાર

Lesson 2  •  Sep 22  •  2h 3m

Sep

23

નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, અને અખો

Lesson 3  •  Sep 23  •  2h

Sep

24

પ્રેમાનંદ, ભાલણ, પ્રિતમ, ભોજા ભગત, અને ધીરા ભગત

Lesson 4  •  Sep 24  •  2h 2m

Sep

25

શામળ, દયારામ, અને ગંગાસતી

Lesson 5  •  Sep 25  •  1h 1m

Sep

26

વલ્લભ ભટ્ટ, બાપુસાહેબ ગાયકવાડ, અને અન્ય મધ્યકાલીન કવિઓ

Lesson 6  •  Sep 26  •  37m

Sep

27

અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો પરિચય અને સાહિત્ય સ્વરૂપ

Lesson 7  •  Sep 27  •  1h 17m

Oct

3

સુધારક યુગ: દલપતરામ અને નર્મદ

Lesson 8  •  Oct 3  •  1h

Oct

10

નંદશંકર મહેતા, નવલરામ પંડ્યા, અને મહીપતરામ નીલકંઠ

Lesson 9  •  Oct 10  •  1h 12m

Oct

17

કરસનદાસ મૂળજી, ફાર્બસ, રણછોડભાઈ દવે, અને દુર્ગારામ મહેતા

Lesson 10  •  Oct 17  •  1h 3m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2022 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd

warningNo internet connection