મુખ્ય સેવિકાની જગ્યાને લગતી તમામ માહિતી - ભાગ I

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

મુખ્ય સેવિકાની જગ્યાને લગતી તમામ માહિતી - ભાગ I

Pareshgiri Goswami

આ કોર્સમાં પરેશગીરી ગોસ્વામી મુખ્ય સેવિકાની જગ્યાને લગતી તમામ માહિતી ઉંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન આપશે. ગુજરાત સરકારની વર્ગ -3 ની મુખ્ય સેવિકાની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે આ કોર્સ મદદરૂપ થશે. વિદ્યાર્થીઓ ત... Read more
Ended on May 15

May 2 - May 15, 2022

23 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

May 2 - 8

9 lessons

May

2

ICDS નો પરિચય અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 1  •  May 2  •  1h 30m

May

2

ICDSનું માળખું

Lesson 2  •  May 2  •  2h

May

3

ICDS અંતર્ગત વિવિધ ઉજવણી

Lesson 3  •  May 3  •  2h

May

4

ICDS ની મહત્વની યોજનાઓ - I

Lesson 4  •  May 4  •  2h

May

5

ICDS ની મહત્વની યોજનાઓ - II અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 5  •  May 5  •  1h 34m

May

6

ICDS ની મહત્વની યોજનાઓ - III

Lesson 6  •  May 6  •  2h

May

7

ICDS ની મહત્વની યોજનાઓ - IV

Lesson 7  •  May 7  •  2h

May

8

ICDS ની મહત્વની યોજનાઓ - V

Lesson 8  •  May 8  •  2h

May

8

ICDS ની મહત્વની યોજનાઓ - VI અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 9  •  May 8  •  2h

Week 2

May 9 - 15

14 lessons

May

9

આંગણવાડી ની મહત્વની કામગીરી - I

Lesson 10  •  May 9  •  2h

May

9

આંગણવાડી ની મહત્વની કામગીરી - II

Lesson 11  •  May 9  •  1h 45m

May

10

આંગણવાડી ની મહત્વની કામગીરી - III

Lesson 12  •  May 10  •  2h

May

10

આંગણવાડી ની મહત્વની કામગીરી - IV અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 13  •  May 10  •  2h

May

11

આંગણવાડી ની મહત્વની કામગીરી - V

Lesson 14  •  May 11  •  2h

May

11

આંગણવાડી ની મહત્વની કામગીરી - VI

Lesson 15  •  May 11  •  50m

May

12

આંગણવાડી ની મહત્વની કામગીરી - VII

Lesson 16  •  May 12  •  2h

May

12

રોગો - I અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 17  •  May 12  •  1h 43m

May

13

રોગો - II

Lesson 18  •  May 13  •  1h 59m

May

13

રોગો - III

Lesson 19  •  May 13  •  1h 50m

May

14

રોગો - IV

Lesson 20  •  May 14  •  2h

May

14

રોગો - V અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 21  •  May 14  •  1h 24m

May

15

રોગો - VI

Lesson 22  •  May 15  •  1h 30m

May

15

રોગો - VII

Lesson 23  •  May 15  •  1h 20m