ગુજરાતી વ્યાકરણ સ્પેશિયલ કોર્સ

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

ગુજરાતી વ્યાકરણ સ્પેશિયલ કોર્સ

Harsh Patel

સ્પેશિયલ ગુજરાતી વ્યાકરણ આ કોર્સમાં વર્ગ-૩ની તૈયારી કરતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે હર્ષ પટેલ સર દ્વારા ગુજરાતી વ્યાકરણના બધા જ ઉપયોગી ટૉપિકની વિગતે સમજૂતી આપવામાં આવશે. નર્સિંગ, PSI, TET, TAT વગેરે જેવી પરીક્ષા માટે ખૂબ... Read more
Ended on Jun 5

May 11 - Jun 5, 2022

23 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

May 9 - 15

3 lessons

May

11

ગુજરાતી વ્યાકરણની તૈયારી કેવી રીતે કરવી ? એની વિશેષ ચર્ચા.

Lesson 1  •  May 11  •  1h 31m

May

12

જોડાક્ષરની સમજૂતી. જોડાક્ષર ટેસ્ટ

Lesson 2  •  May 12  •  1h 30m

May

13

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી - લેક્ચર I

Lesson 3  •  May 13  •  1h 30m

Week 2

May 16 - 22

5 lessons

May

16

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી - લેક્ચર II અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 4  •  May 16  •  1h 34m

May

17

વર્ણવ્યવસ્થા સમજૂતી અને ટેસ્ટ - લેક્ચર I

Lesson 5  •  May 17  •  1h 31m

May

18

વર્ણવ્યવસ્થા સમજૂતી અને ટેસ્ટ - લેક્ચર II

Lesson 6  •  May 18  •  1h 30m

May

19

શબ્દકોશ મુજબ ગોઠવણી - લેક્ચર I

Lesson 7  •  May 19  •  1h 31m

May

20

શબ્દકોશ મુજબ ગોઠવણી - લેક્ચર II અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 8  •  May 20  •  1h 30m

Week 3

May 23 - 29

5 lessons

May

23

ક્રિયાપદના પ્રકાર

Lesson 9  •  May 23  •  1h 30m

May

24

દ્વિરુક્ત શબ્દોની સમજૂતી. રવાનુકારી શબ્દોની સમજૂતી.

Lesson 10  •  May 24  •  1h 32m

May

25

વિભક્તિ, અનુગ, નામયોગી - લેક્ચર I

Class was cancelled by the Educator

May

26

વિભક્તિ, અનુગ, નામયોગી - લેક્ચર II અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 12  •  May 26  •  1h 30m

May

27

નિપાતની સમજૂતી.

Lesson 13  •  May 27  •  1h 32m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2022 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd

warningNo internet connection