Company Logo
GujaratiHistory

GPSC Syllabus wise test - વૈદિક સભ્યતા - જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ

Nov 22, 2020 • 1h 1m

Priyanka Soni

629k watch mins

આ ટેસ્ટમાં જી.પી એસ સી દ્વારા લેવાતી પરીક્ષાના વિશેષ સંદર્ભમાં સિલેબસને ધ્યાનમાં રાખી ટોપિક પ્રમાણે પરીક્ષાનું લોંગ ટર્મ આયોજન કરેલ છે ... દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં ભાગ લઇ પોતાના વાંચનને ચકાશે....

warningNo internet connection