Company Logo

Marathi Indian Economy

GDP संदर्भात संकल्पना

May 31, 2020 • 1h 2m

Avatar

Abhijit Rathod

81M watch mins

GDP संदर्भात ज्या संकल्पना आहे त्या घेण्यात येईल व 2019- 20 जे आकडे आले त्यावर विश्लेषण

Marathi Indian Economy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

आर्थिक नियोजन भाग 3

Ended on Aug 17, 2020

Abhijit Rathod

More from Abhijit Rathod

Similar Plus Courses

warningNo internet connection