ವಿಜಯ್: FDA/SDA ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ - ಬ್ಯಾಚ್ 39


Batch Schedule

Started on Oct 13

Thumbnail

BATCH TRAILER

BATCH TRAILER

ವಿಜಯ್: FDA/SDA ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ - ಬ್ಯಾಚ್ 39

Syed Touseef, Lingaraj and 4 more

ಈ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜಕೀಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳ, ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು CSAT ಅನ್ನು ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ PSC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಅಂತ್ಯದ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು-ನಿಲುಗಡೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಸಂದೇಹ ಪ... Read more

Batch Schedule

Started on Oct 13

About

All the learning material you get when you join this batch

Live classes

178

Language of teaching

Kannada

Educators

iconeducator
MASTER
Syed Touseef
BA,MA : more than 3 years of experience in teaching for KAS and other Competitive exams .Specialised in Indian polity, Economics, Current A
22M
Watch Mins
26K
Followers

Syllabus

Science

2 courses

Karnataka Specific Topics

2 courses

Language

1 course

History

1 course

Polity

1 course

Current Affairs

1 course

CSAT

1 course

Economics

Courses will be added soon

Geography

Courses will be added soon

Note - More courses will be added to each topic as the batch progresses

6,50,000+ learners trust Unacademy

Quote
All faculty class are good n explanation of the topic is also good n the technical team work is also good because they are making schedule according to student's need..... Thank you
Ajay BNDKarnataka PSC
Quote
Special class which class we watched ,please watchhistory giving is help to all of us. Your Encourage system is very helpful 🙏🙏👏
Ganesh kKarnataka PSC
Quote
This is the best online coching class and best lecturers
PVG GaonkarKarnataka PSC
Quote
It is one of the greatest platform to build our knowledge.
Mahesh KumarKarnataka PSC

Frequently asked questions

If you don’t like your current batch, you can unenroll from it and enrol in a new batch of your choice.

Yes, you can join a batch after it has started. We’ll provide you with all the recordings and notes of the previous classes.

Yes, you can watch recordings of the previous classes. Once you enrol in a batch, we'll add all the recordings to your planner. You can also watch them from the batch schedule page.

You can watch all the trial classes that are available in a batch.

Yes, you can enrol in any course of your choice along with a batch.

Yes, you can enrol in as many batches and courses as you want. However, we recommend that you enrol in one batch at a time.

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app