વાક્યરચનાના પાયા (Basics of Sentence Formation)

Thumbnail
COMPLETED COURSE
Gujarati

Course on Gujarati Grammar for Class 3

Harsh Patel

Schedule

Mar

30

વ્યાકરણ પરિચય

Lesson 1  •  Mar 30  •  1h 30m

Apr

4

સંયુક્તાક્ષરની સમજૂતી અને ટેસ્ટ

Lesson 4  •  Apr 4  •  1h 30m

Apr

5

નિપાતની સમજૂતી અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 5  •  Apr 5  •  1h 32m