ಪಂಚಾಯತ್: PDO ಮತ್ತು GPSಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - 25


Batch Schedule

Started on Jun 1

Thumbnail

Full Syllabus Batch

ಪಂಚಾಯತ್: PDO ಮತ್ತು GPSಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - 25

Sharanayya Bhandarimath, Ravikanth Y K and 4 more

ಈ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಕರು PDO ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. PDO ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ... Read more

Batch Schedule

Started on Jun 1

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app