જ્ઞાનવીર - TET - II માટે સામાજિક વિજ્ઞાન માટે સ્પેશ્યલ બેચ


Batch Schedule

Started on Jan 11

Thumbnail

BATCH TRAILER

BATCH TRAILER

ગુ

Full Syllabus Batch

જ્ઞાનવીર - TET - II માટે સામાજિક વિજ્ઞાન માટે સ્પેશ્યલ બેચ

Bhavya Shah, Balram Chandela

આ બેચમાં અમારા ટોચના શિક્ષકો ઊંડાણપૂર્વકની સમજૂતી સાથે સામાજિક વિજ્ઞાનના વિવિધ વિષયોને આવરી લેશે. ટેટ-2 પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવા... Read more

Batch Schedule

Started on Jan 11

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app