Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
CDPO paper 2014 -6 (in marathi)
sir अस्थपणात कामास परवानगी असलेल्या बालकामगार बाबत नोंदणी असावी. यातील अस्थापन म्हणजे काय सर?
Hanumant Hande
a year ago
आस्थापना म्हणजे कोणतीही संस्थात्मक उभारणी म्हणजेच उदाहरणार्थ कंपनी,फर्म, एखादा कारखाना इ इ
ty sir