ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ PSC

Thumbnail
Kannada

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ PSC

Nandan R

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ನಂದನ್ ಆರ್ ಅವರು 2023ರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ 60 ನಿಮಿಷಗಳ 20 ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕನ್... Read more
Ended on Apr 28

Apr 7 - Apr 28, 2023

16 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 3 - 9

1 lesson

Apr

7

ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ - I

Lesson 1  •  Apr 7  •  49m

Week 2

Apr 10 - 16

5 lessons

Apr

11

ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ - II

Class was cancelled by the Educator

Apr

11

ಆರ್ಥಿಕತೆ - I

Lesson 3  •  Apr 11  •  40m

Apr

12

ಆರ್ಥಿಕತೆ - II

Lesson 4  •  Apr 12  •  43m

Apr

13

ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು - I

Lesson 5  •  Apr 13  •  26m

Apr

14

ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು - II

Class was cancelled by the Educator

Week 3

Apr 17 - 23

5 lessons

Apr

17

ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ಷೇತ್ರ - I

Class was cancelled by the Educator

Apr

18

ಇತರೆ

Lesson 8  •  Apr 18  •  40m

Apr

19

ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು - I

Lesson 9  •  Apr 19  •  25m

Apr

20

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ

Lesson 10  •  Apr 20  •  41m

Apr

21

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - I

Class was cancelled by the Educator

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd