Company Logo
MarathiUPTET Paper 2

The Ultimate Preparation of Maharashtra TET science

Jul 11, 2020 • 2 h 36 m

Kishor Khedkar

176k watch mins

या क्लास मध्ये मी किशोर खेडकर महाराष्ट्र टीईटी साठी आपणांस जनरल सायंन्स शिकवणार आहे. नोट्स मराठी माध्यमातून असतील

No internet connection